دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

معرفی کادر اداری

  

داود چاروسایی معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 36سال

سلطانمراد اکبریان معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 40 سال

شاکر محمودیان معاون محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 28سال

بهرام موذن مربی محترم پرورشی دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 39 سال

عبداله خلفی پور کتابدار محترم دبیرستان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای سابقه کار 4 سال

سید میلاد موسوی مربی و مسئول آزمایشگاه دبیرستان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد امبریولوژی دارای سابقه کار 2 سال

صلاح ساعدی مشاور دبیرستان با مدرک تحصیلی لیسانس دارای سابقه کار 8 سال