دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

فارسی 2 پایه یازدهم ریاضی و تجربی استاد(گوهری) درس 7

- -