دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

ریاضی دهم استاد حاجیان تاریخ 1400.07.25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


دینی دهم استاد (رحمانی) تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان دهم استاد (دیده وری) تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


عربی دهم ریاضی و تجربی استاد(عچرش)1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


سواد و رسانه دهم تجربی استاد(خلفی پور)به تاریخ 1400.07.24

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دهم ریاضی (آقای عصاره)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک دهم تجربی (آقای عصاره)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


آزمایشگاه استاد(موسوی)تاریخ 1400.07.12

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک رفع اشکال (دانش آموزان دهم ریاضی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فیزیک رفع اشکال (دانش آموزان دهم تجربی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...