دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

جلسات جمع بندی و رفع اشکال

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 11تا 15 اردیبهشت

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 4تا 8 اردیبهشت

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 28فروردین تا2اردیبهشت

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 21تا 25فروردین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 14تا17فروردین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 23تا 28اسفند

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 16تا 20 اسفند

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 9تا 13 اسفند

.

برنامه تعیین نحوه تدریس هفته 2تا 6 اسفند

.

مشاهده مطالب قدیمی تر...