دبیرستان غیر دولتی پسرانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز

معرفی کادر آموزشی

عبدالحسین رحمانی: دبیر دین و زندگی،کارشناسی ارشد ،43 سال سابقه کار

یاسر زابیه: دبیر عربی،کارشناسی ارشد ،35 سال سابقه کار

 

سید جمال دیده وری: دبیر زبان خارجه،کارشناسی 

مرتضی دشتی فرد: دبیر زمین شناسی،کارشناسی ، 28 سال سابقه کار

 

علیرضا عصاره: دبیر فیزیک،کارشناسی  ، بیش از 52 سال سابقه کار

رسول منجی: دبیر دفاعی و کار آفرینی ،کارشناسی ارشد ،7 سال سابقه کار

علیرضا جوهر: دبیر ریاضی و هندسهکارشناسی ،39 سال سابقه کار

روشن انصاری: دبیر ادبیات،کارشناسی ارشد،31 سال سابقه کار

 

عباس حسنی: دبیر زیست،دکتری،14 سال سابقه کار

عبدالحسین عچرش: دبیر عربی،لیسانس ،43 سال سابقه کار

کمال نصب نجار: دبیر ریاضی و هندسه،لیسانس ،35 سال سابقه کار

محسن قندچلر: دبیر فیزیک،فوق لیسانس ،5 سال سابقه کار

 

علی طرفی: دبیر شیمی، لیسانس، 12 سال سابقه کار

سجاد خورشیدوند پور: دبیر ریاضی، ذکتری، 7 سال سابقه کار

امیر درویش خواه: دبیر زیست، لیسانس، 6 سال سابقه کار